Obsah

1                 And on the Eighth Day He Grumbled  2

2                 Life in Bars  3

3                 The Confessions of a Shopoholic  4

4                 The Beauty And The Thorn  4

5                 Dear Marjorie  5

6                 Living At MDA   6

7                 Hypo-What?  6

8                 My Grandma’s Secret Recipe  6

9                 Computer Network Set-Up  7

10              For Family, Wherever I May Find It 7

11              Free Market, My Ass  7

12              Shopping and Ducking  8

13              Amicably Divorced  8

14              The Story of a Company  8

15              Harvey Pekar, a Life  9

16              The Schooling Effect 9

17              Jobs (I Hardly Know You, Adam) 10

18              That Little Thing Called Social Life  10

19              Jack and Jill, Beanstalk Optional 11

20              Chimp and the Old Bloke  11

21              I’m Sooooo Retired  12

22              Raging Bully  12

23              The Etiquette Of Visits  13

24              Pizza Parlor: A Review   13

25              A Cab Ride In The Wee Small Hours  14

26              My Cool Parents  14

27              How To Choose a Major 15

28              This Waiter Is No More  15

29              What It Don’t Get I Can’t Use  16

30              How a Break-Up Works  16

31              The Saga Of Rachel and Ross  16

32              A Good Kid  17

33              The Inhuman Cold Of A Prague Fall 17

34              Leaving For Las Vegas  17

35              The Thrill Of Sport 18

36              Water Heater Rules  18

37              Work, The Most Important Thing Is Work  18

38              Robert’s Day  19

39              Haggling 101  19

40              The Unbearable Beauty Of Teaching  20

41              Crime  20

42              This Guy’s Movies  21

 

1       And on the Eighth Day He Grumbled

grumble brblat, stěžovat si accuse sb of st obvinit z něčeho goof off ulejvat se, flákat se take it easy nikam se nehnat stomach stněco překousnout, strávit take time off vzít si volno get st done dokončit, udělat

deserve zasloužit si recover vzpamatovat se, dát se dokupy rest up nabrat sil, odpočinout si take st up nabrat si (nějakou práci) on a whim z náhlého rozmaru one of these days jednou (někdy brzy) half-assed polovičatý (nikoli pořádný) on sb’s conscience na svědomí not to mention nemluvě o

bug sb štvát, vadit that’s it a to je všechno, tím to hasne I get that a lot to slýchám furt bum sb out namíchnout někoho granted, …(je sice) pravda, … lose track of time ztratit přehled o čase we made it this far dotáhli jsme to až sem it took it out of me vyšťavilo mě to buckle down zapnout (začít makat) work one’s butt off dřít jako kůň take a nap zdřímnout si, dát si šlofíka

achievement úspěch (čeho člověk dosáhl) in one go na jeden zátah yak vykecávat keep one’s nose to the grindstone poctivě pracovat (na nic se neohlížet, nehledat výmluvy) back then tehdy ještě bitch zde: stěžovat si overall celkově vzato particularlypředevším pak shape st utvářet sphere koule (jednotné čílso ženský rod, just to be on the safe side) get around to st najít si čas na něco

knock st off něco spíchnout (narychlo) schedule rozvrh, program let up polevit appendix slepé střevo it slipped my mind vypadlo mi to z hlavy next thing I knew a vzápětí, ani jsem se nenadál a … all over the place úplně všude, kam se člověk podívá pull the plug on st něco zarazit, ukončit (předčasně) start over začít odznova work up the enthusiasm najít v sobě nadšení (vyburcovat se k)

crack sb up rozesmát dig st up vykopat (ze země) bury zde: zakopat (do země) I get a kick out of it to mě hrozně baví we have barely scratched the surface ještě jsme ani pořádně nezačali I got a little carried away trochu jsem se nechal strhnout/unést nadšením leave st behind zanechat za sebou (nevzít sebou) subscribe to st hlásit se k (nějakému názoru) confusing zmatený, popletený, matoucí

a bunch of guys pár lidí I had them sit down řekl jsem jim, ať si sednou it got out of hand přestal jsem to zvládat fret panikařit, nervovat get a life prober se feel guilty cítit se provinile make a pass at sb učinit někomu nemravný návrh white lies nevinné lžistoned zhulený

trash-talk sb pomlouvat, škaredě se vyjadřovat o někom call sb names nadávat někomu (do blbců etc.) you’re out of line choval ses velice nevhodně, přehnals to vindictive pomstychtivý tick sb off naštvat někoho, zprudit get back at sb pomstít se, oplatit to někomushe’s off limits na ni nesahejte take a shot at sb zde: opřít se do někoho (doslova: vystřelit na) they’re fair game nejsou chránění (může se po nich střílet) express st vyjádřit outrage pohoršení, rozhořčení cute milé, rozkošné bottom line is, … v prvé řadě jde o to, že offend urazit (se)

here’s the deal věc se má takto not as … as you make me out to be ne tak … jak to líčíte vengeful pomstychtivý go easy on them nebuď na ně moc přísný pass away zemřít make one’s way sw vydat se někam chances are, … je nanejvýš pravděpodobné, že in person osobně show up objevit se (někde) famine hladomor keep track of st mít přehled o

make st up vymyslet si něco (co není pravda) make a run for it mazat, zdrhnout jerk debil don’t bother praying ani se nesnaž modlit that’s about the extent of it a tím to hasne (a víc toho není) my involvement můj podíl, moje zapojení (do něčeho) treat sb badly chovat se k někomu špatně screw sb over odrbat, podvést někoho make no mistake, … ale pozor, … keep it in mind na to pamatuj, nezapomeň že give or take plus mínus in the meantime mezitím shape up dát se dokupy wipe st off sw smést něco odněkud

2       Life in Bars

in a word jedním slovem, zkráceně řečeno it boggles the mind nad tím zůstává rozum stát voluntarily dobrovolně put sb through st způsobit, že někdo zažije (obvykle) něco nepříjemného punish potrestat yak vykecávat as fas as I can tell pokud to dokážu posoudit, mně to připadá jako by for hours on end celé hodiny a shot of rum štamprle rumu

it doesn’t add up to nedává smysl, to k sobě nesedí who am I to …? já bych si nedovolil… what’s the point? jaký to má smysl?mess with st něco rozhodit, pokazit, udělat binec v něčem granted, … uznávám, že it has its appeal má to cosi do sebe, chápu že to někoho láká hangover kocovina check st out podívat se na, omrknout weird divný

pass judgements vynášet soudy, kritizovat get to the bottom of st dostat se něčemu na kloub addiction závislost, návyk what makes him tick jak ten člověk funguje (proč dělá co dělá) in the thick of it v centru dění I’m stumped vůbec nechápu, jsem zaraženýin terms of co se týče leisure time volný čas wasted zde: opilý it’s beyond me to vůbec nechápu, to mi hlava nebere issue zde: problém brief sb školit někoho, dávat základní informace

3       The Confessions of a Shopoholic

junk krámy, smetí he has a point v něčem má pravdu, něco na tom je insults urážky (spend money) left and right (rozhazovat) na všechny strany inherit zdědit you can afford it můžeš si to dovolit huge amounts of money velké sumy bra podprsenka toss hodit

cart (nákupní) vozík shop around porovnejte to s cenami jinde you can’t beat that price lepší cenu nenajdete no argument there v tom s vámi souhlasím, tam se nepřu a good deal dobrá cena bargain dobrý kup the mall nákupní středisko cut-rate prices slevy, snížené ceny discount sleva in advance předem, dopředu awesome úžasné, super flyer leták lean naklánět se a thrilling sightvzrušující pohled stock zde: zásoby

appreciate ocenit overkill zbytečně moc except až na to, že Beemer BMW, bavorák it set me back (amount) stálo mě to (částku) grand zde: (hovor.) tisícovka, litr who is he to…? jak si dovoluje…? household domácnost grocery store potraviny (míněno obchod) drag tahat, táhnout

4       The Beauty And The Thorn

overjoyed štěstím bez sebe call for st požadovat, chtít throw a party uspořádat večírek prophecy věštba freak sb out vytočit, znervóznět, naštvat come up with st přijít s (nápadem) wild guess tip naslepo (střílet od boku) she blurted out vypadlo z ní, že… what popped into my head jaké myšlenky mi naskočily prediction předpověď you’re off by a mile pěkně ses seknul (vůbec jsi to netrefil/neuhodl) make a big fuss ztropit povyk, udělat scénu the whole point celý smysl, jediné o co jde plot one’s revenge naplánovat pomstu (spřádat) be drunk off one’s ass být namol sneak in tajně se vplížit dovnitř

spot sb zpozorovat někoho glare at sb upřeně a nazlobeně se na někoho dívat boy, … no teda, … you’re such a party pooper ty taky pokazíš každou srandu, s tebou není žádná zábava make st up vymyslet si něco (co není pravda) curse kletba sense st vycítit něcocuriosity zvědavost my mind went blank úplně se mi vygumovala hlava (nic mě nenapadlo) lemme (hovorově) let me go off zde: rozsvítit se, spustit se here goes takže poslouchej (teď ti to povím) from here on out odteď (hovorově) thorn trn stunned neschopen slova, užaslýso far zatím, doteď sucker naivka, hlupák

what the hell ále co (proč se tím zatěžovat) she’s still around ona mezi námi (na světě) ještě pořád je for all we know co víme, třeba… / je dost dobře možné, že grow nervous být čím dál nervóznější remove odstranit servant sluha or so I thought to jsem si minimálně myslel (ale pletl jsem se) outsmart sb přechytračit, obelstít mean zlý slip in vklouznout dovnitř look sb up vyhledat někoho flimsy chatrnýpretext záminka spinning wheel kolovrátek gullible naivní, příliš důvěřivý

in my defense, … na svou obranu bych rád uvedl, že… it should be noted that… zde je třeba poznamenat, že… technically speakingtechnicky vzato, přísně vzato slip through the cracks uniknout pozornosti všech promptly bleskově, pohotově, hned vzápětí pass out ztratit vědomí as required tak jak je potřeba (jak zněl požadavek) waltz out (vesele) vytančit ven pat sb on the back poplácat po zádech (uznale)either way tak či onak bend over předehnout se get rid of st zbavit se něčeho get to know sb blíž někoho poznat, seznámit se s carry on pokračovat cautious opatrný, obezřetný make out muchlovat se for good nadobro, napořád

5       Dear Marjorie

get around to st najít si čas na, dostat se konečně k něčemu fix up a house opravit si dům in the fall na podzim keep sb apart nepustit k sobě exaggerate přehánět (slovně) the second I saw it hned jak jsem to uviděl all hell broke loose spustila se hrozná mela, propuklo šílenství curse klít, nadávat step in zakročit, vložit se do něčeho flunk a subject propadnout z nějakého předmětu oh well no co už (nadělám)

chartered accountant autorizovaný účetní why him of all people proč zrovna on have a way with st umět to s něčím (být dobrý) have a college degree mít vystudovanou vysokou školu drop out of school odejít ze školy, ukončit studium (z vlastní vůle) reconsider znovu zvážit get real dostat rozum, probrat se cope with st srovnat se s něčím, zvládat něco

it’s bound to happen nevyhnutelně k tomu dojde come up naskytnout se, objevit se, přijít crumble zhroutit se (doslova: drobit se) have a meltdown sesypat se, úplně se složit he’s not up to it nemá na to find out the hard way poznat to na vlastní kůži give sb the benefit of the doubt někoho předem nezatracovat (věřit i přes určité pochybnosti)

drop me a line něco málo mi napiš kick back dát si leháro, relaxovat earn st zasloužit si něco (pozitivního) treatment zde: léčení insisttrvat na něčem too bad škoda, že… get to do st mít možnost něco udělat

6       Living At MDA

the better part of a year po většinu roku downtown centrum města garbage disposal odvoz odpadků a major subway line jedna z hlavních linek metra issues zde: problémy discriminating taste vytříbený vkus requirements požadavky check st out jít omrknout, jít se podívat na it’s well worth it určitě to stojí za to I stand by it za tím si stojím we’re taking over chystáme se to tady převzít, přebíráme velení flick cvrknout freshman prvák (první ročník na střední/vysoké škole)

7       Hypo-What?

I’m coming down with something něco na mě leze (nemoc) don’t mess with me nedělej si ze mě prdel (také: na mě bacha, se mnou si nezahrávej) unfounded worries ničím nepodložené obavy be sore být bolavý, bolet sweat potit se get winded zadýchat se have a heart condition mít srdeční potíže, mít něco se srdcem put my mind at ease uklidnit mě (abych se nenervoval) rash vyrážka ask around poptej se (známých, jiných lidí)

act up zlobit, neposlouchat bowels vnitřnosti, střeva cramps křeče recover vzpamatovat se, uzdravit se I’m out of shape mám špatnou fyzičku, nejsem v dobré kondici cut back/down on omezit, snížit, osekat hike chodit na túry hang on to st podržet si něco sedentary lifestyle sedavý životní styl perks zaměstnanecké výhody, požitky

take up a sport začít s nějakým sportem sprain one’s ankle vyvrtnout si kotník pull a muscle natáhnout si sval concussion otřes mozkubend ohnout joint kloub pace tempo join a gym začít chodit do posilovny workout cvičení, posilování squeeze st into a schedulevměstnat do svého programu

the other day onehdá, nedávno mug sb přepadnout (na ulici) a oloupit thug násilník, rváč, gorila jump sb nečekaně přepadnout bruisemodřina black eye monokl it’s just as well ledvá dobře, ještě že tak train wreck katastrofa

loss ztráta it gives me the creeps mám z toho husí kůži be determined to do st být odhodlaný něco provést quit cold turkey ze dne na den s něčím praštit (obvykle s kouřením, drogami etc.) willpower síla vůle come calling přijít na návštěvu you beat me to it předběhl jsi mě obituary nekrolog, úmrtní oznámení

8       My Grandma’s Secret Recipe

pass away zemřít swear zde: přísahat give st away zde: prozradit treat zde: pochoutka make a huge difference mít ohromný význam, hodně znamenat let sb in on a secret někoho zasvětit do tajemství non-stick frying pan teflonová pánev shallow plytký, nehluboký pothrnec ping-pong paddle pingpongová pálka adjust nastavit, upravit whisk šlehat (rychle míchat)

blend together smísit se, splynout underestimate podcenit melt roztopit se, roztát pour nalít stir míchat scrape off seškrábat spotzpozorovat five minutes tops maximálně pět minut firm pevný better yet, … nebo ještě líp, … dump vyklopit dig in pustit se do jídla

9       Computer Network Set-Up

the go-to guy odborník, expert na něco (ve firmě) talk sb up vychválit think highly of sb mít velmi dobré mínění o plug st in zapojit (do elektřiny etc.) discharge vybít (baterku) you’re in charge máš to tady na starosti, tady velíš ty not know the first thing about st vůbec něčemu nerozumět (tématu) it goes without saying to se rozumí samo sebou

do whatever it takes udělej všechno co bude potřeba access to přístup k folder složka, adresář leak uniknout (informace) data údajepreferably pokud možno downtime prostoj, doba kdy se nic neděje IM instant messaging restrictions omezení drop by my office zastav se u mě v kanclu

10 For Family, Wherever I May Find It

do st for a living něčím se živit make one’s living (doing st) něčím se živit let me put it this way řeknu ti to asi takhle it has a lot going for it má to spoustu výhod as for co se týče go-getter ambiciózní dravý jedinec propose to sb požádat o ruku right away hned (bez prodlení) make up one’s mind rozmyslet se, rozhodnout se I barely noticed skoro jsem si toho ani nevšimnul cubicle small workspace

down the street o kousek dál (na stejné ulici) nosey moc zvědavý get along vycházet spolu drift apart odcizit se (postupně) win-win solution řešení výhodné pro obě strany we’re better off this way takhle je nám líp talk back and forth probírat něco ze všech stran the kids turned out well děcka se povedly (vyrostli z nich slušní lidé) all things considered kol a kolem, celkově vzato tempting lákavý my life stinks můj život nestojí za nic

11 Free Market, My Ass

one step at a time postupně (ne několik věcí najednou) give me a break ale prosímvás (co mi to vykládáte) work miracles dělat zázrakydo away with st odstranit comrade soudruh the bottom line is v prvé řadě jde o to, že… to an extent do určité míry wealth bohatstvíslice krajíc not if I can help it jen přes mou mrtvolu be in power být u moci root kořen exploit vykořisťovat

greedy chamtivý, hamižný I can barely make ends meet tak tak že vyjdu s penězi they always get the short end of the stick s nima vždycky vyje*ou he’s pretty well-off on je na tom s penězi dobře mansion velký dům higher-ups nadřízení assign přidělit, zadat (úkol) turn st down odmítnout misguided reasoning scestné uvažování it was smooth sailing from then on od té chvíle už to šlo hladce and I, for one, like it třeba mně se to líbí I had you going there for a while, huh? chvilku jste mi to věřili, co? keep a straight face nedat na sobě nic znát (pokerová tvář)

12 Shopping and Ducking

pure čirý, naprostý aisle ulička mezi regály shelves regály (store) clerk prodavač fellow shoppers ostatní nakupující sticker štítek, nálepka checkout counter pokladna unload st vyklopit (třeba na pult) counter pult belt pás cashier pokladní put sb down zde: utratit (zvíře) ten times over desetinásobně

13 Amicably Divorced

announcement oznámení grow apart postupně se odcizit it’s beyond saving to už nejde zachránit it was bound to happen muselo se to stát (bylo to nevyhnutelné) it was a long time coming schylovalo se k tomu dlouho you know what they say víte co se říká it beats begging (rozhodně je to) lepší než žebrání keep up appearances navenek dělat, že je všechno v nejlepším pořádku take sides vybrat si na čí stranu se postavíte call it quits zabalit to, ukončit to

take turns střídat se (při něčem) be capable of st být schopen něčeho have a grudge against sb zazlívat někomu něco struggle bojcope zvládat to I owe you big máš to u mě (jsem tvým dlužníkem) rent a place pronajmout si nějaký byt relief úleva it’s not a major worry nijak zvlášť (mě) to netrápí start over začít odznova booze chlast

14 The Story of a Company

drain ubírat sil, vyčerpávat unnerve nervovat, znervózňovat ulcer vřed bail out odejít (zbaběle), přestat se na něčem podílet I was fresh out of college zrovna jsem dodělal výšku I got talked into doing this ukecali mě, abych do toho šel start a business založit si firmu rope sb into st natáhnout někoho do něčeho foolproof / surefire spolehlivý (co nemůže selhat) suspect mít tušení / podezření get cold feet ztratit odvahu leave sb hanging nechat někoho na holičkách

persuasive přesvědčivý chicken out vyměknout (ztratit odvahu) I’m a sucker for st na něco vždycky naletím have a way with st umět to s (být dobrý v) I was hooked chytlo mě to, stal jsem se závislým spare parts náhradní díly it struck me as a … připadlo mi to jakoprofitable venture ziskový podnik you quit on me tys s tím praštil (a já jsem nesl následky) spread oneself too thin dělat moc věcí najednou jump ship vyskočit (z rozjetého vlaku) on the cheap zalevno

thankfully díkybohu skilled labor kvalifikovaná pracovní síla take your pick vyber si sám settle for st spokojit se s něčím second-ratedruhořadý entry-level nástupní (mzda etc.) menial job podřadná práce significant značný things are looking up začíná to vypadat dobřeyou can pull it off ty to zvládneš, tobě se to povede

don’t get carried away kroť své nadšení mom-and-pop business rodinný podnik pay cut snížení platu major deal velký obchod go belly-up zbankrotovat lay sb off propustit (z práce) twiddle one’s thumbs lekovat, nic nedělat dead weight přítěž, zbytečná zátěž keep my head above water nějak přežít, přežívat

competitor konkurenti, konkurence sue sb žalovat (soudně) they are out to destroy us snaží se nás zničit (dali si za cíl) for goodnadobro, napořád underhanded podloudný, záludný drop the charges stáhnout žalobu unlikely nepravděpodobný materialize uskutečnit se, realizovat se I don’t hold it against you nemát ti to za zlé we’re in a tough spot jsme v blbé situaci

look after number one starat se v první řadě sám o sebe creditors věřitelé we’re just muddling through nějak to táhneme dál (ne moc dobře) IRS daňový úřad (Internal Revenue Service) cook the books dělat čachry v účetnictví hassle otrava time-consuming časově náročnéget involved jít do něčeho (zapojit se, stát se součástí) things went south situace se (výrazně) zhoršila

15 Harvey Pekar, a Life

chances are, … je vysoce pravděpodobné, že catch up zde: doplnit si informace you can tell to prostě poznáte ancestors předci let alonenatož to start with v první řadě, především it all went downhill šlo to z kopce ever since od té doby check out zde: zabalit to (zabít se)let’s get it over with pojďme na to, ať to máme za sebou

grumble brblat, frflat she’s broke ona je úplně bez peněz I was at the end of my rope nevěděl jsem kudy kam, byl jsem s rozumem v koncích (na konci se silami) cope zvládat situaci, vyrovnat se s tím co se děje worrier ustaraný člověk, věčně vynervovaný then again ale na druhé straně frank upřímný flaws and shortcomings chyby a nedostatky give me some credit uznej, že se mi něco povedlo

cheapskate lakomec period zde: tečka whine naříkat, stěžovat si pain in the ass otravný člověk I couldn’t stomach it nedokázal jsem to přenést přes srdce walk out on sb odejít od někoho ass zde: pitomec put up with st smířit se s, snášet

16 The Schooling Effect

dog-eat-dog drsný (svět) rat race každodenní pracovní shon socialize mít společenský život, stýkat se s jinými lidmi clam up zavřít se do sebe, zatnout se shut sb out nepustit mezi sebe in particular především misfit člověk, který nikam nezapadá nerds šprti geeks počítačoví nadšenci have a crush on sb být zabouchnutý do she’s way out of my league ta by o mě ani okem nezavadila in turn pro změnu zasejock sportovci (na škole) bully sb šikanovat freaks podivíni (často hipísáckého typu) get high zhulit se

for better or worse ať tak či onak, ať se to člověku líbí nebo ne keep sb posted průběžně informovat pop up vynořit se, náhle se objevitreunion (třídní) sraz it’s just as well to je ledvá dobře hone pilovat, cizelovat, ladit take notes dělat si poznámky, zapisovat si this and thatzde: to či ono all the while the whole time be knowledgeable hodně toho vědět provided that’s the case za předpokladu, že tomu tak skutečně je

struggle trápit se, mít problémy s něčím throughout the year po celý rok goof off flákat se cut classes / skip school chodit za školuflunk a subject proletět z nějakého předmětu expel sb vyloučit ze školy principal ředitel steer clear of st cíleně se vyhýbat I studied my head off učil jsem se jak o život for starters už jenom to, že voluntarily dobrovolně

she’s not cut out for it ona na to není dělaná/stavěná make it big prorazit, uspět reconsider znovu zvážit apply yourself zapnout (snažit se) hit the books vrhnout se do knížek (a učit se) ace an exam udělat zkoušku za jedna scrape through tak tak projít, prolézt dálgraduate from school úspěšně dokončit studium degree zde: diplom land a job získat práci

17 Jobs (I Hardly Know You, Adam)

work in construction dělat na stavbě landscaping zahradní architektura wiring elektrická instalace dig a ditch kopat járek she has good people skills umí dobře vycházet s lidmi have one’s priorities in line mít jasno v tom co člověk chce if you put your mind to it pokud k tomu přistoupíš opravdu poctivě go far dotáhnout to daleko horrified zděšený she was all worked up byla úplně rozčilená

decent slušný heated exchange vášnivá debata cave in kapitulovat, ustoupit (v debatě) it has a lot going for it má to celou řadu výhodnamely konkrétně come on too strong zhurta se do někoho pustit get carried away nechat se unést (nadchnout se) mess st up něco podělat, pokazit no hard feeling? takže jsme v pohodě? (nejsi na mě naštvaný?) come through for sb vyjít někomu vstříc

18 That Little Thing Called Social Life

I could do without that bez toho bych se i obešel valid platný, oprávněný go through with st dotáhnout do konce, skutečně provést all the same ale i tak, ale stejně it can be had dá se to sehnat, je to k dispozici we didn’t get off to a good/flying… start začátek se nám moc nepovedl assume předpokládat consist of skládat se z exchange pleasantries vyměnit si pár lichotek trade vyměnit si dump on stnadávat na, říkat škaredé věci o mutual acquaintance společný známý

eventful zajímavý (kde se toho hodně dělo) surround obklopovat buddy kámoš I’m out of my depth nevědět kudy kam, plavat v tom, nestíhat she’s nowhere to be found není k nalezení it’s gonna cost you to tě přijde draho you put your ass on the line for me tys kvůli mě hrozně moc riskoval I stick my neck out for you kvůli tobě moc riskuju we’re all set to start jsme připraveni začít badmouth pomlouvatthat’s a friend in my book tak má podle mě vypadat kamarád that’s a given to se rozumí samo sebou

you went behind my back tys to udělal bez mého vědomí it’s a no-brainer jasnačka, tam není co řešit leave sb hanging nechat na holičkách melodramatic patetický, lehce hysterický you could use someone to… hodil by se ti někdo kdo by… lean on sb opřít se o někoho (moct se spolehnout na) I have your back jistím tě, sichruju tě things got a little rough začalo to tam docela vřít, jiskřitreciprocate oplatit, revanšovat se the tables are turned situace se otočila dump sb dát kopačky, rozejít se s

spill one’s heart out vylít si srdce I was tempted to leave měl jsem sto chutí odejít just get on with your life musíš jet dál (a tohle už neřešit) having said that, … na druhé straně ale I did wrong by you zachoval jsem se k tobě špatně give it to me straight řekněte mi to napřímo, nijak to nepřikrášlujte she was a bit cross with me byla na mě trošku naštvaná gain získat whitewash zamluvit, zakrýt, zlehčovat justify ospravedlnit set sb straight opravit něčí nesprávný názor

largely z větší části hit-or-miss nahodilý, nepředvídatelný draw the short end of the stick vytáhnout si krátkou slámku hate sb’s guts z hloubi duše nenávidět walk on eggshells našlapovat velice opatrně, dávat si pozor na to co udělám/řeknu it’s a balancing act budeme muset postupovat opatrně (vyvažovat obě strany) tension napětí unbearable nesnesitelný pick/choose st over st dát přednost něčemu před něčím coin toss hod mincí settle st vyřešit, urovnat shortcut zkratka

19 Jack and Jill, Beanstalk Optional

for the most part z větší části, převážně stay-at-home mom žena na mateřské pretty much víceméně, v podstatě sit st out vynechat (jedno kolo), neúčastnit se that’s a no-go to nepůjde, to neprojde threat hrozba pass sb over někoho obejít (při povyšování etc.) he’s hurting trpí, trápí ho to promote sb povýšit (v práci) drop hints naznačovat it’s in the offing/works je to v plánu, brzy k tomu dojde

she got a raise dostala přidáno (platově) asset přínos barely tak tak, skoro ne don’t get your hopes up nedělej si moc velké naděje on his part z jeho strany thrilled nadšený let’s sleep on it nechejme to na zítřek, pak rozhodneme put st off odkládat na jindy go behind sb’s back obejít někoho (neříct co se chystáte provést) we go way back známe se už hrozně dlouho have a soft spot for sb mít slabost pro, mít v oblibě we can do without… bez … se obejdeme go over sb’s head udělat něco, aniž byste to řekli (nadřízenému)

20 Chimp and the Old Bloke

suburbs předměstí swerve strhnout řízení, prudce zahnout lean against st opírat se o gather shromáždit (se) at/behind the wheel za volantem despite appearances možná to tak nevypadá, ale pushover měkota, padavka wobble kymácet se, viklat se breathalyzerbalonek (dechová zkouška) get worked up rozčílit se bare hands holé ruce glance at st pohlédnout na (krátce) roll one’s eyes protočit panenky (obrátit oči v sloup) that’s off the table to padá (nepřichází v úvahu jako možnost)

it dawned on me that došlo mi, že… it’s a no-win situation žádné řešení není dobré shrug pokrčit rameny let sb off the hooknepotrestat you got away with it prošlo ti to lethal zabijácký, smrtící ape lidoop, opice pull sb’s leg tahat za nos turn sb down cold z fleku odmítnout make st up vymyslet si něco chew sb out seřvat goof on sb dělat si prdel z knock it off přestaň s tím, nechej toho we’re getting nowhere (fast) tohle nikam nevede undermine st házet klacky pod nohy

egg sb on povzbuzovat take a shot at st něco zkusit (třeba to vyjde) wreak havoc způsobit spoušť get even with sb / settle the scoresrovnat účty don’t mess with them bacha na ně, nezahrávej si s nimi, radši je nechej na pokoji start toward st vyrazit směrem k he’s up to something ten má něco za lubem diaper plenka vindictive pomstychtivý be hellbent on st pevně rozhodnutý (umíněný) něco provéstglare at sb zlostně se dívat na he got what was coming to him zasloužil si to, říkal si o to and then some plus něco málo navíc this proves me right tohle dokazuje, že jsem se nemýlil

wrap st up ukončit, zabalit gear věci (na něco), vybavení rip st trhat, roztrhat give sb the finger vystrčit prostředníček na fart prdnout sicheer jásat, hlasitě povzbuzovat I get back at him vrátit jsem mu to (oplatil) sigh povzdechnout si I didn’t sign up for this kvůli tomuhle to (tuhle práci) nedělám quit the force odejít od policie I’m the laughing stock of the town celé město se mi teď směje scramble drápat se, lézt (s obtížemi)

21 I’m Sooooo Retired

coincidentally shodou okolností retire odejít do důchodu he didn’t see it coming vůbec to nečekal considering vzhledem k tomu, žemoney is tight peněz je málo dip into one’s account sáhnout na peníze na účtu cut back on st omezit for the time being prozatím how are you holding up? jak se držíš? jak to zvládáš? get the better of sb přemoct, být silnější než

lose one’s temper vybuchnout, přestat se ovládat toss and turn převalovat se a nemoct usnout ceiling strop welfare benefits sociální dávky food stamps potravinové lístky attitude postoj I hit a rough patch přišlo období kdy mi nic nevycházelo be in a tough spot být v obtížné situaci only he wasn’t… akorát že on nebyl (až na to, že) circumstances okolnosti hand-outs dary chudým lidem

bearable snesitelné it’ll pass to přejde (přebolí) hang in there vydrž (nevzdávej to) wait it out počkej, až to skončí/přejde by my estimatepodle mého odhadu nest egg finanční rezerva (na důchod etc.) it’s not what it’s cracked up to be zas takový zázrak to není be a burdenbýt na obtíž blow over přehnat se (a skončit) fess up přiznat se (confess)

22 Raging Bully

bully šikanovat / ten kdo šikanuje ostatní pick on sb dobírat si, posmívat se, trápit talk it out vyříkat si to yeah, right no jasně, to určitěbesides a navíc gang up on sb spolčit se proti stand up for sb zastat se někoho mean zlý, nedobrý I get a big kick out of that to mě vždycky hrozně pobaví

bugs hmyz sneak away odplížit se, potichu se vzdálit as long as hlavně, že… tape nahrát na pásek/kazetu out of the blue zčistajasna at one point (or another) někdy (v jedné chvíli) she looked her best vypadala skvěle grade school základní škola

23 The Etiquette Of Visits

have sb over mít někoho na návštěvě (doma) we’re on the same page on this vnímáme to oba úplně stejně since the kids came alongco přišly na svět děcka he’s a real handful je s ním moc práce (je těžko zvladatelný) lack nedostatek make up for it vynahradit, kompenzovat on short notice narychle (bez předchozího ohlášení) can I take a rain check on it? můžeme to nechat na někdy jindy?

it’s a safe bet to je jistota, tam se nemůžete splést and vice versa a (taky) naopak rack one’s brains lámat si hlavu as luck would have it shodou okolností, náhodou pool zde: kulečník set st up přichystat (zde stůl) chalk the tips of the cues nakřídovat konce tág knock a ball around hrát kulec jenom tak pro zábavu tipsy přiopilý, líznutý

reconnect with sb navázat na staré přátelství cab taxík I’ll take you up on it já té tvé nabídky využiju a messy divorce komplikovaný rozvod bad blood zlá krev settle in zabydlet se někde he took the hint pochopil co se mu snažím naznačit clear out vypadnout, zmizet odněkud I’m up for it já do toho jdu, mě to zajímá

24 Pizza Parlor: A Review

ditto st podepisuju (se pod něčí názor) review recenze have a hankering for st prahnout po něčem be a little on the high side být (jedním) z těch vyšších discourage odradit, rozmluvit něco take into account vzít v potaz it did the trick a to zabralo above-averagenadprůměrný doughy nedopečený, trochu syrový be fond of st mít v oblibě

give credit where credit is due kdo umí, umí pricey drahý dip omáčka na namáčení čipsů etc. out of this world neskutečné, úžasné I have a gripe jedna věc se mi tam nepozdává/nelíbí whereas zatímco stale oschlý, starý, zvětralý half-off deal poloviční sleva

that’s the way to go tudy bych se ubíral (to je správná volba) stuff oneself silly nacpat se k prasknutí buck dolar (hovorově) leftoverszbytky (po jídle) on the down side, … z horších stránek bych zmínil to, že… stick with st držet se něčeho, zůstat u něčeho branch outrozvětvit se, začínat další činnosti id didn’t make the grade nebylo to dostatečně kvalitní

play it safe neriskovat hit or miss jak kdy, nahodilé inattentive nepozorný crust kůrka adorable / cute rozkošný, k sežrání equal rovnat se něčemu formula vzoreček I’ll let you in on a secret řeknu ti něco, co jsem nikomu jinému neřekl weirdo podivín, cvok

25 A Cab Ride In The Wee Small Hours

work the night shift mít noční směnu v práci partiers účastníci večírku honk zatroubit (v autě) means of transport dopravní prostředekshe’s in her eighties je jí přes osmdesát pillbox hat elegantní klobouček veil závoj glance krátce se podívat sheet prostěradloknickknacks serepetičky utensils kuchyňské potřeby counter pult, deska glassware sklo (výrobky ze skla)

curb obrubník rearview mirror zpětné zrcátko reach over natáhnout se někam route trasa pull up zastavit auto (někde) ballroom taneční sál reach into a pocket sáhnout do kapsy

don’t charge her for the ride za tu jízdu nemusí platit (nechtějte po ní žádné peníze) make a living živit se (nějak) lean forward naklonit se dopředu give sb a hug obejmout turn sb down odmítnout fuss povyk, rozruch everything fell into place všechno dokonale vyšlo (zapadlo do sebe)

26 My Cool Parents

sb’s take on things něčí pohled na věc she’s relieved ulevilo se jí let’s get it over with pojďme, ať už to máme za sebou don’t be so hard on them nebuď na ně tak přísný she has a point there ona má v něčem pravdu he got the short end of the stick měl smůlu (vyšlo to na něho v životě špatně) I can relate to that tomu rozumím (z vlastní zkušenosti vím jaký je to pocit) bond upevňovat svůj vztah (setkáváním se, osobně laděnými konverzacemi etc.) make no bones about st nijak se netajit tím, že bring sb up zde: vychovat or you for that matter a ostatně ani ty take up a hobby najít si koníček

pull strings tahat za nitky, obvolat známé a něco zařídit he was reluctant to do st moc se mu nechtělo, zdráhal se let st slide nechat to být, neřešit to, přejít bez povšimnutí raise hell ztropit hrozný povyk get sb fired zařídit, aby někdo dostal padáka crawl plazit se fall in with the wrong crowd zapadnout do špatné party run-in střet I got away with it prošlo mi to give him the benefit of the doubt dej mu šanci (předčasně ho neodsuzuj)

it never occurred to me nikdy mě nenapadlo, že lead sb on vodit za nos, oblbovat take advantage of st zneužít gratitude vděk hintnaznačit enrol in college zapsat se na vysokou školu intention úmysl, záměr screw-up průser explain st away zamluvit, vysvětlit že vlastně o nic nešlo saint svatý, svatoušek look after number one starat se sám o sebe (sobecky)

distract sb rozptylovat of my own making které jsem si způsobil sám they are stuck with me zůstal jsem jim na krku live off sb žít z peněz někoho jiného freeloader / sponge přiživník, parazit put sb up ubytovat you brought this on yourself přivodil/způsobil sis to sámpathetic sad sack budižkničemu, ijáčkovský typ člověka prove oneself dokázat, že za něco stojí he is grounded má zaracha choredomácí práce tough love láska projevovaná skrze drsnou disciplínu

disapprove of st neschvalovat mock st vysmívat se brush aside odbýt, nezabývat se něčím achievement úspěch (čeho člověk dosáhnul)exaggerate přehánět flaw chyba, nedostatek shoot st down shodit ze stolu (nápad etc.) meddle in st míchat se do něčeho to some extent do určité miry

27 How To Choose a Major

nine-to-five job zaměstnání s pravidelnou pracovní dobou cranky rozmrzelý, protivný whistle písknutí, zahvízdání settle for st spokojit se sjunior třetí ročník, student třetího ročníku captivating fascinující, úchvatný be leaning towards st přiklánět se k (názoru)

doable proveditelné major hlavní obor studia grapple with st zápasit s I’m set on becoming st jsem pevně rozhodnutý stát se … attorneyprávník, advokát rush to a conclusion příliš rychle dospět k nějakému závěru

28 This Waiter Is No More

he’s bad news s ním nepřijde nic dobrého make a point of st zásadně něco dělat (zakládat si na tom, že) deserve a (good)breakzaslouží si trochu štěstíčka he knows how to push my buttons on to na mě umí (ví jak mě vytočit, rozněžnit etc.) I never get my waynikdy není po mém against my better judgement i když jsem podvědomě věděl, že nedělám dobře grit one’s teeth zatnout zuby put up with st smířit se s něčím

talk sb up vychválit put in a good word for sb přimluvit se za give st a shot zkusit to, dát tomu šanci he is nothing like you on je úplně jiný než ty timewise z časového hlediska, co se týče času I can’t take that crap nenechám si takhle srát na hlavu tips zde: dýško, tringelt

slack off flákat se v práci insult urážet change one’s ways začít se chovat úplně jinak (míněno lépe) it’s not my cup of tea není to moje krevní skupina put in work odvádět práci after hours po práci in my spare time ve svém volném čase

next to nothing v podstatě nic, skoro nic work ethic (dobrá) pracovní morálka mess up pokazit to point fingers hledat viníka most likely s největší pravděpodobností set sb straight napravit, ukázat někomu správnou cestu (životní) cheap lakomý you’ve got another think coming tak to se teda velice pleteš sue sb žalovat (soudně) somewhere down the line časem (postupem času)

cut to the chase jít přímo k věci cheat podvodník flake nespolehlivý člověk he’s a drain on our finances kvůli němu přicházíme o spoustu peněz keep an eye on sb dohlížet na get wise zmoudřet, dostat rozum shape up dát se dokupy, spravit se he got a lucky break usmálo se na něj štěstí troublemaker provokatér, rozvraceč in terms of co se týče (z hlediska peněz/obchodu etc.)

wait tables dělat číšníka make an effort snažit se, vynakládat úsilí attitude přístup, postoj spill rozlít sloppy lajdácký, nepořádný get a handle on st dostat do ruky, naučit se něco správně dělat he got the order wrong popletl objednávku bill účet run up a tab udělat sekeru (v hospodě) perk up probrat se, zbystřit, oživnout mobsters mafiáni

29 What It Don’t Get I Can’t Use

the root of all evil původ všeho zla we could use that to by se nám hodilo you pulled it off tys to zvládl, tobě se to povedlo scam podvod, švindl steady stabilní, pevný dullnudný shares akcie stock market burza (s akciemi) value hodnota screw sb over ošulit, podvést debtdluh

in the long run z dlouhodobého hlediska short cut zkratka surefire neprůstřelný (co nemůže selhat) unpredictable nepředvídatelný rest assured that můžete být klidní, že… shove strčit (něco někam) balance sheet aktuální finanční situace (doslova: účetní rozvaha) raise one’s ugly head vynořit se, připomenout se loan půjčit (lend)

let st slide nechat to být, neřešit to let sb off the hook nepotrestat, dovolit aby někomu něco prošlo chances are, … je nanejvýš pravděpodobné, že bump into sb narazit na family reunion rodinné setkání awkward trapný, nepříjemný start your own business založit si firmu and that’s where you come in no a právě proto tě potřebujeme talk the talk říkat co je potřeba (co se očekává) they fell over themselves to mohli se přetrhnout, aby… you’re stuck with this job nic jiného než tahle práce ti nezbývá

30 How a Break-Up Works

become involved with sb začít si (vztah) s někým you can do better máš na víc all along od samého začátku dump sb dát kopačky, rozejít se s make a point of st zásadně něco dělat rub it in připomínat něco nepříjemného (sůl do ran) at any rate každopádně

humiliate sb ponižovat be anxious to do st hrozně toužit něco udělat get even srovnat účty, oplatit něco hook up with sb mít krátký románek s někým, vyspat se s někým scheme pletichařit yours sincerely zde: já (váš oddaný služebník) vengeful pomstychtivá get one’s revenge pomstít se

31 The Saga Of Rachel and Ross

it didn’t last nemělo to dlouhého trvání unflattering nelichotivý insulting urážlivý one-night stand románek na jednu noc uptight upjatýpossessive panovačný have a (huge) chip on one’s shoulder být věčně přinasraný, útočně naladěný, protivný get over it už to neřeš (dívej se dopředu) considering vzhledem k tomu, že

have a crush on sb být zamilovaný do (platonicky) stunned ohromený, neschopný slova let on dát najevo have a change of heart úplně otočit, změnit názor na něco play along neprotestovat, řídit se plánem někoho jiného come clean ke všemu se přiznat talk about bad lucktomu teda říkám smůla between a rock and a hard place mezi dvěmi mlýnskými kameny

32 A Good Kid

knock back some drinks sázet do sebe panáky/piva regulars štamgasti drag by pomalu se táhnout (čas) shoot the breeze vykecávat, nezávazně si vykládat chef šéfkuchař hunched over st shrbený nad sip a drink popíjet yak klábosit laugh it up chechtat se (společně s jinými lidmi) brag chlubit se put the moves on sb snažit se někoho sbalit look out for sb dávat na někoho pozor (aby se mu nic nestalo)

crust kůrka, krusta pickle (nakládaná) okurka tackle zastavit (fyzicky napadnout) he took the credit for it přivlastnil si zásluhy they had it coming zasloužili si to adore zbožňovat nod pokyvovat hlavou, přikyvovat something along the lines of “…” něco ve smyslu “…” unitzde: jednotka strike a chord with sb zapůsobit na (díky sdílené zkušenosti) former bývalý bond pouto you don’t get it ty to nechápešface some hostilities čelit nepřátelským akcím I don’t hold it against you nemám ti to za zlé

bar crawl hospodský tah stay out of harm’s way dávej na sebe pozor, buď opatrný my car died chcíplo mi auto pat sb on the backpoklepat na záda safe and sound živý a zdravý casualties zranění a padlí thankfully díkybohu settle in zabydlet se for my part co se mě týče uneventful poklidný, nudný (re)adjust přizpůsobit se

33 The Inhuman Cold Of A Prague Fall

dorm (studentské) koleje not be up to snuff nemít požadovanou kvalitu I thought the world of you byla jsi pro mě všechno (měl jsem o tobě hrozně vysoké mínění) immature nedospělý, dětinský she’s way out of your league na ni nemáš (ta o tebe ani okem nezavadí) the former or the latter? to první nebo to druhé? it didn’t occur to me that nenapadlo mě, že bench lavička drift in and out of sleep upadat do spánku a zase se probouzet it gives me the chills běhá mi z toho mráz po zádech don’t take it for granted važ si toho, neber to jako samozřejmost

34 Leaving For Las Vegas

hate st with a passion z hloubi duše nenávidět I’ll never set foot there again tam už nevkročím cave in podvolit se, kapitulovat in fairness (abychom ale byli spravedliví) je nutno dodat, že deserve a break zaslouží si trochu toho štěstí make some arrangements zařídit pár věcí take precautions podniknout (předběžná) opatření suppliers and customers dodavatelé a zákazníci out loud nahlas hang on to st něco si nechat, nezbavovat se něčeho

it shines through jde to vypozorovat (i přes clonu) support sb zde: živit tune sb out schválně někoho neposlouchat (když na vás mluví)inquiry dotazy mutual friend společný známý join the Navy dát se k námořnictvu do time sedět (ve vězení) necklace náhrdelník drop dead švihnout sebou (a zemřít)

look sb up vyhledat někoho widow vdova fallback option záložní možnost sound judgement zdravé mínění, rozumné uvažování I’m confident věřím si know st inside out znát jako svoje boty go-getter / overachiever ambiciozní jedinec (dravý a úspěšný) reach for the stars mít vysoké cíle tease sb popichovat, provokovat

35 The Thrill Of Sport

thrill vzrušení, nadšení field zde: hřiště chant skandovat fork out vypláznout (peníze) fluke šťastná náhoda, haluz runner-up druhý v pořadí, stříbrný medailista sulk trucovat crushing defeat drtivá porážka graciously zde: sportovně (uznat porážku) boo vypískat (doslova: vybučet) it’s part of the bargain to je součástí dohody (nepsané)

turn on sb obrátit se proti někomu live up to sb’s expectations naplnit něčí očekávání trip over a hurdle zakopnout o překážku …, you name it a tak podobně slam-dunk smeč do koše (v basketu) write sb off odepsat tear up neubránit se slzám underdog outsider (opak favorita) equalize vyrovnat (stav utkání) stoppage time nastavení (hrací doby)

a horrible tackle brutální faul tie remíza make a save chytit/vyrazit střelu post tyč (branková) crossbar břevno come out on top nakonec zvítězit knock sb out zde: vyřadit (z poháru apod.) questionable calls sporná rozhodnutí (rozhodčího) the result stood výsledek platil (byl oficiálně uznán)

36 Water Heater Rules

life expectancy životnost blanket přikrývka, deka kick on naskočit (motor apod.) wear and tear opotřebení, amortizace electric bill účet za elektřinu drain odtok hose hadice valve ventil faucet kohoutek melt roztopit se, rozpustit se flush out vypláchnout loosen up uvolnitblast out prudce vystřelit clear zde: průzračný it’s safe to say každopádně platí, že

37 Work, The Most Important Thing Is Work

in this respect v tomto ohledu obsess about st být posedlý něčím, pořád nad něčím přemýšlet drop the ball všechno pokazit, udělat kikswe have a lot of catching up to do máme co dohánět it’s not up to scratch nemá to potřebnou kvalitu ad zde: inzerát gutsy odvážnýcold-call natvrdo někam zavolat (bez předchozího upozornění) resumé životopis we were intrigued zaujalo nás to set st up zorganizovat a good match for the job vhodný typ pro danou práci

produce zde: přijít s něčím, poskytnout balancing act chůze na napjatém laně casual chat neformální pokec ask point blank zeptat se napřímo straighforward přímočarý vague nejasný make light of st zlehčovat tense napjatý fake předstírat get caught up in st zamotat se do make st up on the spot něco si na místě vymyslet exaggerate přehánět credible důvěryhodný stretch the truth překrucovat skutečnost

it goes a long way towards st hodně to napomáhá k tomu, aby you’re walking on eggshells musíš být velice opatrný (abys neřekl / neudělal něco nevhodného) she called me out on it ona poznala že blafuju / lžu lay it on thick lhát až se vám od huby práší come in handy hodit se, šiknout se whether zda put your best self forward dobře se prezentovat come across as působit (nějakým dojmem)resourceful vynalézavý come on too strong být zpočátku moc hr

self-conscious nesebevědomý mousy nijaký, nenápadný she’s very insecure ona si vůbec nevěří back away from a challenge couvnout před těžkým úkolem common ground zde: společné téma it’s a safe bet to je jistota hit on st náhodou narazit na minor menší, drobný hit the jackpot mít z pekla štěstí put a lot of stock in st hodně dát na něco

not … by any stretch absolutně ne (z žádného úhlu pohledu) fall through nevyjít, padnout (plány) reject odmítnout crack jokes vtipkovat I blew it (měl jsem šanci a) podělal jsem to supervisor nadřízený pracovník leave it at that dál už k tomu nic neříkej she’s the real dealona je výborná (na nic si nehraje, není na ní nic falešného, what you see is what you get)

38 Robert’s Day

the alarm went off spustil se alarm bury zahrabat shuffle pomalu se sunout ablutions (pravidelné) mytí stubble strniště (krátké vousy)poke around šťourat se she goes out of her way to make me happy hrozně se snaží mně udělat radost BO body odor sweatshirtmikina day in day out den co den I wouldn’t be seen dead in that to bych na sebe nevzal ani náhodou go bald zplešatět

don’t sweat the small stuff neřeš kraviny, nestresuj se kvůli kdejaké blbosti fret panikařit flag down a car stopnout auto drop me offvysaď mě (z auta) beat utahaný, zničený it’s all he can do to stay awake tak tak že neusne, s vypětím všech sil zůstane vzhůru plot of land pozemek vegetable patch zeleninový záhon dig in the dirt hrabat se v zemi / hlíně plant and water sadit a zalévat

39 Haggling 101

haggle handrkovat negotiate vyjednávat cheapskate lakomec bargain jednat o ceně teeter on the edge of st balancovat na hraněpoverty chudoba squirm kroutit se flea market bleší trh big-ticket items dražší věci car dealership prodejna aut craft store podnik s řemeslnými výrobky plumber instalatér flaw nedostatek discount sleva drugstore lékárna

emergency ward ARO, jednotka intenzivní péče wholesaler velkoobchod vendor maloobchod highway robbery 101 levárna, podfuk, rip-off parenting 101 základní informace o rodičovství ATM bankomat flashy křiklavý, nevkusný inflated nafouknutý high season hlavní sezónabooked up plně obsazené (zamluvené) hotel rate hotelová sazba typically obvykle, ve většině případů toll-free number bezplatná linkavalue membership členství z něhož vám plynou nižší ceny (?)

chain zde: (hotelový) řetězec union odbory streamline zredukovat, zefektivnit, zjednodušit maid service pokojová služba bargaining chiptrumf (při vyjednávání) stall stánek I’m run off my feet jsem utahaný (pořád jsem na nohou) sticker price cena podle katalogu knock off ten dollars snížit cenu o deset dolarů a tad higher krapet vyšší we are on budget máme omezený rozpočet act accordingly a podle toho se chovat tentatively předběžně, orientačně sigh regretfully lítostivě si povzdechnout take the papers off his hands zbav ho těch papírů

40 The Unbearable Beauty Of Teaching

·         stay focused koncentruj se five minutes at a time vždycky pět minut v kuse reason with sb polemizovat, argumentovat pass notes posílat si vzkazy she dared me to sing it řekla mi, že to určitě nezazpívám (“schválně, že to nezazpíváš”) he’s in his teens je v pubertě show offpředvádět se I can do without that bez toho se obejdu keep your mind off work snaž se nemyslet na práci family issues rodinné problémy / záležitosti does it apply here? platí to v tomto případě? knock on wood zaklepu to (na dřevo) setbacks (dílčí) neúspěchy stick it out vydržet to, překonat se

41 Crime

run the city řídit město (jako starosta) not in so many words ne doslova city hall radnice mayor starosta I didn’t know what I was in fornevěděl jsem co mě čeká (na co se mám připravit) scum lůza get yourself elected zařiď aby tě zvolili greedy crooks nenasytní darebácitake power ujmout se moci I won’t stand for it to si nenechám líbit

law-abiding citizens slušní (doslova: zákona dbalí) občané stand up to sb vzepří se někomu do you know who you’re up against? víš s kým máš tu čest (kdo je tvůj protivník)? admission přiznání turncoat přeběhlík, obraceč kabátů what makes them tick jak fungují, co je pohání, o co jim jde what are they up to co mají v plánu keep this up jen tak dál cut down omezit, osekat

further dále lousy mizerný go easy on být mírný na, nebýt moc přísný carjacking přepadení a uloupení auta kidnapping únos rapistpachatel znásilnění what’s in it for me? co z toho budu mít já? benefit from mít prospěch z

make up for it vynahradit to, dorovnat bully sb zastrašovat, tyranizovat overcharge oškubat při placení, chtít moc peněz invoice fakturasmall-time offenders pachatelé drobných trestných činů give sb a hard time být nepříjemný na, ztěžovat život hunch tušení I smell a ratmám pocit, že tady něco nehraje

embezzle money zpronevěřit peníze approve of schvalovat fraud podvod frown on st neschvalovat nějakou činnost nip st in the bud hned zatrhnout, udusit v zárodku con artist podvodník scam podvod gullible příliš důvěřivý

behind bars za mřížemi kick the living daylights out of sb zkopat do krve just for the hell of it jenom pro zábavu the IRS daňový úřadstoned zhulený (pod vlivem omamných látek) thug mlátička, násilník this is a whole different ballgame tohle je něco úplně jiného be in the pocket of the Mob být řízený (a placený) mafií look the other way dělat že nevidím

crack down on st posvítit si na, zatočit s, podniknout opatření proti put it off odložit na později concerned citizen znepokojený občan it went down the tubes šlo to s tím z kopce subway metro hassle sb obtěžovat, otravovat hit sb up for cash chtít po někom peníze street bum pobuda, vagabund mug sb at gunpoint oloupit pod pohrůžkou zastřelení

dope addict drogově závislý jedinec jaywalking přecházení na červenou / mimo přechody break-in vloupání do domu investigatevyšetřovat they can’t be bothered to do st nestojí jim za to, aby… shoplifter zloděj (v obchodě) pickpocket kapsář

off-duty cop policajt mimo službu DUI driving under influence I’ll get away with it projde mi to, nepotrestají mě run a red light projet na červenou intersection křižovatka I got pulled over zastavili mě policajti (v autě) speeding ticket pokuta za rychlou jízdu 5mph 5 mil za hodinu (zhruba 8 km/h)

we’re in this for the long haul víme, že tohle bude běh na dlouhou trať it will take guts bude to chtít hodně odvahy sacrifice oběť, obětovat brace yourself teď se na něco připrav live on easy street žít si jako v bavlnce blackmail vydírat be reluctant to do st zdráhat se něco provést step forward vykročit z řady get involved zapojit se

all it takes is stačí jenom (mít) sit on the fence být nerozhodný, nepřidat se ani na jednu stranu make excuses vymlouvat se hold off on st oddalovat, počkat s něčím join forces spojit síly bribe sb / pay sb off podplatit noble šlechetný, ušlechtilý tempting lákavý

42 This Guy’s Movies

this movie kicks ass je to naprosto supr film it blew me away úplně mě to nadchlo/vzalo he doesn’t fool around on to nedělá jen tak pro srandu králíkům (má svůj cíl, ví co dělá) ladle st out sázet jedno za druhým have a knack for st mít zvláštní talent na shoot st up rozstříletstomp dupat it takes my mind off work aspoň díky tomu nemyslím na práci review recenze pissy přinasraný, dotčený

they’re out to ruin you snaží se tě zničit (dali si to za cíl) wreck zničit, pokazit pathetic ubohý, zoufalý wash-out zkrachovalá existencesnooty / stuck-up namyšlený, nafrfněný you’re full of yourself ty si o sobě teda myslíš strangle škrtit, uškrtit he rocks on je úžasnýmoron blbec

bearded vousatý for hours on end nekonečné hodiny grainy zrnitý blow off some steam ulevit si, vypustit páru, vybít se that doesn’t do it for me tohle mě neuspokojuje be on top of things mít všechno pod kontrolou I play it cool dělám, že mě to nijak nerozhodilo (jakoby nic)babies zde: věcičky

1